สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
สมาคมคอนกรีตร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

Toray Award

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานคอนกรีตอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานคอนกรีตที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Toray Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแบบผสมผสาน พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและได้ผสาน

นาโนเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินกิจการ โดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACI PARTNERS WITH THAILAND CONCRETE ASSOCIATION

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยได้ร่วมหารือกับ Mr. Bernard Pekor ซึ่งเป็น Director of International Bussiness Development of American Concrete Institute (ACI) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 


 

 
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรม "เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รุ่นที่ 2"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  26-27  มกราคม  2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ @  [ สนใจสมัครเลยนะคะ ^__^ ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  2-3  กุมภาพันธ์  2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ @  [ หลักสูตร 2 วัน ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรง

ใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 10"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  9-10  กุมภาพันธ์  2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ @  [ หลักสูตร 2 วัน ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6"

MODULE 1  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  16-17  มีนาคม  2561

MODULE 2  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  23-24  มีนาคม  2561

MODULE 3  วันศุกร์และวันเสาร์ที่  30-31  มีนาคม  2561

(* * * CPD/PDU  18  หน่วยต่อ 1 MODULE * * *)

@ @ @ @ @ @  [ เดินทางกันมาถึงรุ่นที่ 6 แล้วนะคะ ^__^ ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

รายละเอียดโครงการอบรม ประจำปี 2560

สาขาโครงสร้างคอนกรีต ดาวน์โหลดตารางอบรม

สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง ดาวน์โหลดตารางอบรม

สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต ดาวน์โหลดตารางอบรม

หมายเหตุ : ตารางกำหนดการนี้อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 


ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2017

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล กรรมการ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการและเลขานุการ

 

รางวัล (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

1. บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อโครงการ : นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำ

(ผู้ได้รับรางวัลต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 (ACC 13) วันที่ 7-9 มี.ค.2561

พร้อมทั้งรับมอบเหรียญรางวัล ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี)

 


 


 

 
ผลการประกวด รางวัลปริญญานิพนธ์ ปี 3

(ประจำปี  พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

คลิ๊กที่รูปภาพคะรางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทำนายระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้นใย

นางสาวชิดชนนี กีรติวงศา

นางสาวชิตชยา อินทชิต

นายณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หัวข้อปริญญานิพนธ์ กำลังและพฤติกรรมการยึดเหนี่ยวระหว่างอุปกรณ์ฝังยึดกับคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ

นายชรินทร์ ชื่นเนียม

นางสาวอภิญญา แสนณรงค์

นางสาวอรพิณ ภูมิกาล

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การหดสั้นลงที่ไม่เท่ากันของเสาและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารสูง กรณีศึกษา อาคาร Magnolias Waterfront Residences C1

นายธนายุต วัฒนประเสริฐกูล

นายธัญวุฒิ วันสุวรรณ์

นายปุณณวิช กิจจา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างแบบสถิตยศาสตร์ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายปรัชญา มหายศนันท์

นายวีระเดช อาจสา

นายสัมพันธ์ โยธา

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลของปริมาณเหล็กเสริมที่มีอยู่เดิมต่อกำลังของอุปกรณ์ฝังยึดแบบใช้สารยึดเกาะในคอนกรีตภายใต้แรงดึง

นายธีระศักดิ์ เครือแวงมล

นายณัฐวุฒิ สีโท

นายประสิทธิ์ เงาเพชร

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทดสอบความแข็งแรงผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

นายอธิวัฒน์ ประเสริฐจิตร

นายอกนิษฐ์ เขียวอ่อน

นายณัฐพงษ์ อร่ามเรือง

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหนึ่งถึงสองชั้นต้านทานแรงแผ่นดินไหว

นายพายุ โกศล

นายอภิสิทธิ์ หาโล๊ะ

นายอาทิตย์ ดารงค์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561-2562 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ"
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  25-26  พฤษภาคม  2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก - มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต"
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560
ณ โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12)
วันที่  15,16,17  กุมภาพันธ์  2560
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนา "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ