สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2010 การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต และผลต่อเสาสะพาน
การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต และผลต่อเสาสะพาน

 

การยืดหดตัวของคานสะพานคอนกรีต

และผลต่อเสาสะพาน

ชวลิต มัชฌิมดำรง

บริษัท เอพซิลอน จำกัด


สะพาน เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ทำหน้าที่ขนถ่ายน้ำหนักบรรทุกข้ามสิ่งกีดขวาง ซึ่งอาจเป็นแม่น้ำ คลอง ถนน หรือแม้แต่สะพานด้วยกันเองในลักษณะของสะพานข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง ทางยกระดับ ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามแยก โดยลักษณะของโครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบที่วางตัวในแนวราบเรียกว่า
Superstructure คือส่วนของสะพานที่รองรับการจราจร และส่วนของ Substructure ซึ่งรองรับ Superstructure อีกทีหนึ่ง Substructure ที่พบเห็นกันทั่วไปก็คือเสาและเชิงลาดนั่นเอง ในบทความนี้ขอแทน Superstructure ว่า คานสะพาน และเนื่องจากสะพานส่วนใหญ่จะมี Substructure เป็นเสาคอนกรีต จึงขอแทน Substructure เป็น เสา เพื่อความกระชับ

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่