สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย การประชุมทางวิชาการ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete conference 14 (ACC14)
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete conference 14 (ACC14)

 

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมวรวนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 14

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC 14)

คอนกรีตในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Concrete in Sustainable Development)

 

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดในการผนวกรวมความรับผิดชอบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กําลังเสื่อมสภาพลงเข้ากับการพัฒนาวิธีใช้งานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจใจต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่เคยมีมายาวนานไปอย่างสิ้นเชิง ผลกระทบนี้แสดงออกผ่านทางการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ที่ตั้ง และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร ในฐานะที่คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหลักสําหรับงานก่อสร้างที่ในปัจจุบันปริมาณการใช้งานคอนกรีตทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผลของการขยายตัวของประชากร โลกและสังคมเมือง ซึ่งผลกระทบนี้ทําให้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกนํามาเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยมาจาก การผลิต รวมไปถึงมลพิษจากการกําจัดเศษคอนกรีตที่เหลือทิ้ง แต่ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมคอนกรีตเองก็ได้เริ่มมีการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านทางการศึกษาวิธีการที่จะทําให้คอนกรีตมีความคงทนมากขึ้น การนําวัสดุที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นมาผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่คงเดิมหรือเพิ่มขึ้น การผสมมวลจากการนํากลับมาใช้ใหม่จากอุตสาหกรรมคอนกรีต เป็นต้น

ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “คอนกรีตในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Concrete in Sustainable Development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานด้านคอนกรีตที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากคอนกรีตเพื่อการพัฒนาอย่างยืนของประเทศไทยต่อไป

 

หัวข้อการประชุม

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

 

เชิญชวนส่งบทความและผลงานของผู้ประกอบการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 14 และหากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาคประกอบการสามารถส่งไฟล์ power point ตามกำหนดการที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

* * * * * * เปิดห้องพิเศษสำหรับบทความของผู้ประกอบการ

 

ไฟล์สำหรับไว้ใช้ในการเขียนบทความเพื่อส่งกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Template ให้ผู้นำเสนอบทความและผู้ประกอบการเสนอเลือกขนาดที่เหมาะสมในการทำ presentation

ไฟล์ powerpont ขนาด 4:3 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

ไฟล์ powerpont ขนาด 16:9 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน 15 กุมภาพันธ์ 2562

หลัง 15 กุมภาพันธ์ 2562

นักศึกษา*

3,500 บาท

3,900 บาท

สมาชิก สคท.

3,900 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ**

4,200 บาท

4,700 บาท

พนง. รัฐวิสาหกิจ**

4,200 บาท

4,700 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 บาท

5,000 บาท

การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ, บทความที่ 3 เป็นต้นไป ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

* นักศึกษารับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมฯ ฟรี 1 ปี

** ข้าราชการ / พนง.รัฐวิสาหกิจ  เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ประกอบด้วย หนังสือรวมบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงรับรอง ชมการสาธิต นวัตกรรมและการเข้าร่วมฟังบรรยาย

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงินโดย

¨ เงินสด ชำระที่ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

¨ โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา เลขบัญชี 140-2-55084-3

 

กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ตอบรับบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acf5.thaitca.or.th/pv/

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

กำหนดการสำคัญของผู้ประกอบการ

ส่ง Power Point : ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ตอบรับ Power Point : ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ส่ง Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

ตอบรับ Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15  มกราคม 2562


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

487 รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนน รามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-935-6593 โทรสาร 02-935-6538

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

โทรศัพท์ 081-815-0699

 

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมฯ