สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย การประชุมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15 Annual Concrete conference 15 (ACC15)

 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2563  ณ จังหวัดระยอง

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 15

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15 (ACC 15)

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor)

 

หลักการและเหตุผล

xxx

 

หัวข้อการประชุม

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

 

เชิญชวนส่งบทความและผลงานของผู้ประกอบการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 15 และหากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาคประกอบการสามารถส่งไฟล์ power point ตามกำหนดการที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

* * * * * * เปิดห้องพิเศษสำหรับบทความของผู้ประกอบการ

 

ไฟล์สำหรับไว้ใช้ในการเขียนบทความเพื่อส่งกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Template ให้ผู้นำเสนอบทความและผู้ประกอบการเสนอเลือกขนาดที่เหมาะสมในการทำ presentation

ไฟล์ powerpont ขนาด 4:3 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

ไฟล์ powerpont ขนาด 16:9 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน 30 มกราคม 2563

หลัง 30 มกราคม 2563

นักศึกษา*

3,500 บาท

3,900 บาท

สมาชิก สคท.

3,900 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ**

4,200 บาท

4,700 บาท

พนง. รัฐวิสาหกิจ**

4,200 บาท

4,700 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 บาท

5,000 บาท

การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ, บทความที่ 3 เป็นต้นไป ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

* นักศึกษารับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมฯ ฟรี 1 ปี

** ข้าราชการ / พนง.รัฐวิสาหกิจ  เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ประกอบด้วย หนังสือรวมบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงรับรอง ชมการสาธิต นวัตกรรมและการเข้าร่วมฟังบรรยาย

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงินโดย

¨ เงินสด ชำระที่ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

¨ โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา เลขบัญชี 140-2-55084-3

 

กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตอบรับบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acf5.thaitca.or.th/pv/

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

กำหนดการสำคัญของผู้ประกอบการ

ส่ง Power Point : วันที่  30 พฤศจิกายน 2562

ตอบรับ Power Point : ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2562

ส่ง Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2562

ตอบรับ Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 15  มกราคม 2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

487 รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนน รามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-935-6593 โทรสาร 02-935-6538

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

โทรศัพท์ 081-815-0699

 

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมฯ