วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
(Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal)

วัตถุประสงค์และขอบเขต

วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยได้ถูกริเริ่มจัดทำขึ้น โดยมติของกรรมการวิชาการของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมบทความที่มีคุณค่าที่ได้มาจากผลงานวิจัยทางด้านคอนกรีตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการตีพิมพ์บทความ จะเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายให้วารสารฯ ฉบับนี้ เป็นวารสารที่มีคุณภาพทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสูง วารสารฉบับนี้คลอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบ งานวิจัยเพื่อการจัดทำมาตรฐาน งานวิจัยด้าน วัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ คอนกรีตชนิดต่างๆ วัสดุซ่อมแซม เหล็กเสริม หรือวัสดุสำหรับการเสริมกำลังชนิดต่างๆ งานวิจัยเทคนิค และ เทคโนโลยีการก่อสร้าง งานวิจัยด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต หรือ งานวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคอนกรีต เป็นต้น สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หวังว่าคอนกรีตวิชาการจะเป็นเวทีหนึ่งให้กับ นักวิชาการ วิศวกรผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน นิสิต นักศึกษา และ ผู้เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต ได้ใช้แสดงศักยภาพ และใช้ประโยชน์ จากงานที่นำเสนอในวารสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการคอนกรีตของประเทศต่อไป สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความที่มีคุณภาพเพื่อคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ตลอดจน นำเนื้อหาของบทความในวารสาร ฉบับนี้ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติให้มากที่สุด และหวังว่า วารสารฉบับนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคอนกรีต และเป็นวารสารที่ดำรงคุณค่าในระดับสูง ตามที่คณะกรรมการวิชาการของสมาคมฯ ได้ตั้งความประสงค์ไว้ต่อไป


วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI วารสารกลุ่มที่ 2


กองบรรณาธิการ