สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย

ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ. 1301/1302-61"

* * * * * วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 * * * * *

@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @


(ปิดรับสมัคร เต็มแล้วจ้า)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการอบรม "เจาะลึกรอยร้าว ปัญหาโลกแตกในงานคอนกรีต พร้อมตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไข"

Online Seminar + ดูงาน (รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น)

* * * * * วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2563 * * * * *

@ @ @ @ @ CPD/PDU 7.5 หน่วย (Online + ดูงาน) @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ CPD/PDU 3 หน่วย (Online อย่างเดียว) @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ CPD/PDU 4.5 หน่วย (ดูงานอย่างเดียว) @ @ @ @ @


(ปิดรับสมัคร เต็มแล้วจ้า)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โครงการอบรม "ที่สุดของงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินลึกในประเทศไทย"

* * * * * วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 * * * * *

@ @ @ @ @ CPD/PDU 9 หน่วย @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล TAC Concrete Practice Award"

* * * * * ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเข้ามาภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 * * * * *

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-935-6593, 086-374-4237

ส่งผลงานเข้ามาได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

โครงการอบรม "RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8"

Module 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Module 2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 22-23 มกราคม พ.ศ.2564

Module 3 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2564

@ @ @ @ @ CPD/PDU 18 หน่วย / 1 Module @ @ @ @ @

รวม 3 Module = 54 หน่วย

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์ด้านในคลิ๊กที่นี่

 


ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านงานคอนกรีต

ภายในงาน
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 16
(Annual Concrete conference 16(ACC16)
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา
สามารถส่งบทความได้ที่  http://acf5.thaitca.or.th/pv/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอุมาพร 02-935-6593, 086-374-4237


ผลการประกวดปริญญานิพนธ์สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

(TCA Senior Project Award)

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom


คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ (ประธานกรรมการ)

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ (กรรมการ)

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (กรรมการ)

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (กรรมการ)

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช (กรรมการ)

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ คุณสมบัติด้านกำลังและความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเก็คโค่วัน

นักศึกษา

นางสาวพลอยไพลิน ทองอินทร์

นางสาวชนัฎฐา เรือนเงิน

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความเสียหายของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยอะรามิด

นักศึกษา

นางสาวกมลวรรณ ช่วงโชติ

 

 

นายอนิรุทธ์ พฤกษะวัน

ที่ปรึกษาศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุผสมไร้สารตะกั่วที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม KNLNTS-เอไลต์แคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตซีเมนต์

นักศึกษา

นางสาวณัฐพร เสนคำวงศ์

นางสาวศิริพร บุญอ้น

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตผสมซิลิก้าฟูมภายหลังเผชิญสิ่งแวดล้อมทะเล

นักศึกษา

นางสาวชาลิสา ชื่นศิริ

นางสาวพรรณธรา พลเยี่ยม

ที่ปรึกษาศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


หัวข้อปริญญานิพนธ์ กำลังรับแรงยึดหน่วงของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศและเหล็กเสริม

นักศึกษา

นางสาวชัชฎา ภรรยา

นายณัฐพล อัคราช

นางสาวณิรชา ทองแดง

นายทรงศักดิ์ โกศัย

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

นักศึกษา

นางสาวพรสุดา สุภาพ

นายพิชิตพงษ์ ทองแดง

นายอรรถวิทย์ มีมานะ

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ แบบจำลองภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักศึกษา

นายจีโร่ ปานดำ

นายวุฒิชัย ไชยมี

นายพุฒิพงศ์ หฤหรรษพงศ์

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นจีโอโพลิเมอร์

นักศึกษา

นางสาวกาญจนา สมพบ

นายภัทรดนัย จ้ายประเสริฐ

นางสาวสุชานรี คล้ายทอง

ที่ปรึกษา รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)


มาตรฐาน จำนวน 1 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการฝังยึดแบบใช้สารยึดเหนี่ยว

นักศึกษา

นางสาวนันทิยา สืบภา

นายพิลรัตน์ ถาวร

นายสุรชัย นันทพันธ์

นายอภิรัฐ บุญสุข

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


 

ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2019

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล                   ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล                  กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล                   กรรมการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์               กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล                     กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช                   กรรมการและเลขานุการ

 

ดีเด่น (TCA Concrete Practice Award : Gold Medal)  ได้แก่

โครงการ Rosewood Bangkok Hotel

หน่วยงาน Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.

 

ดี (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

โครงการ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

หน่วยงาน บริษัท ช.การช่าง(ลาว) จำกัด(มหาชน)

 

โครงการ CPAC High Strength Concrete First Concrete Grade 80 MPa Supplied for Commercial Building in Thailand

หน่วยงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

โครงการ การก่อสร้างระบบพื้นแบบกลวงรับแรงสองทาง (BIAXIAL SLAB) ของอาคารสำนักงาน T-ONE BUILDING

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

โครงการ การก่อสร้างฐานรากด้วยเสาเข็มสปัน (Spun pile) และระบบติดตั้งเสาเข็มเจาะสำเร็จรูป (Double rod auger) โครงการ The Uppergrounds

หน่วยงาน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 

 

 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรัพย์ไพลิน โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา กรุงเทพฯ

และเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Circular Economy

โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

-->

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

 

กิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2563

 

กิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563


 

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC14)
วันที่  6-8  มีนาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน"
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่  30-31  พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ"
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  25-26  พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก - มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต"
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12)
วันที่  15,16,17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนา "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
โฆษณา (ADS)

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ